Www Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać (22)
posty: 23| komentarze:0

Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(20)

środa, 18 lutego 2015 Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(20)

"Niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć”

 

Ks. Jana Twardowski W „Niecodziennik cały” opisuje taka sytuację.

„Pewien ksiądz, doktor teologii, przyszedł w zastępstwie katechety na lekcje religii do przedszkola. Dotykał rękami główek dzieci i mówił:- Pamiętajcie na całe życie: Bóg jest transcendentalny”.

 

Dzieci z pewnością zrozumiały :)).

*

Bóg jest transcendentalny. Co to oznacza ?

Bóg w swej istocie przewyższa wszystko inne, wszystkie stworzenia, jest zgoła inny od nas do tego stopnia, że na ziemi nie jesteśmy w stanie Go poznać w pełni. Przez wyjątkowość swojego bytu Bóg całkowicie różni się od wszystkich stworzeń, przekracza je swoim rodzajem istnienia i bytu. Przez to jest transcendentny, a więc przekraczający wszystko: stworzenia, świat, historię. Przekracza wszystko, bo jest samą Miłością i Prawdą, stworzenia zaś miłością nie są; przekracza wszystko, bo jest pełnią bytu; przekracza wszystko, co jest przygodne i niekonieczne.

Pomimo swojej odrębności i inności Bóg jest blisko nas, jest w bytach stworzonych (więc we wszystkim co nas otacza). W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (por. Dz 17,28). On przenika wszystkie byty stworzone swoim poznaniem, swoją wszechmocą powołującą je do istnienia.

W jakiś trudny do zrozumienia dla nas sposób jest też wszędzie obecny przez swoją istotę. Bóg jest więc, jak określa filozofia, immanentny w odniesieniu do bytów stworzonych. Ta immanencja i bliskość Boga przejawia się w stałym towarzyszeniem nam w naszym życiu.

Co w Biblii jest zapisane na ten temat ? Otóż Biblia reaguje na takie wielorakie pojmowanie Pana, potwierdzając zawsze z mocą Jego transcendencję.

W Biblii nieustannie kładziony jest nacisk na to, że Bóg jest „Święty” (Iz 6, 3), czyli „oddzielony” od rzeczywistości stworzonej. Jest chwalona Jego wszechmoc, wszechwiedza i wieczność (czytamy o tym na przykład w Psalmie 138,139). Biblia głosi, że jest On „ najwyższy, pełen majestatu”. Wyraża Jego transcendencję, nazywając Boską „nieporównywalnością”.

Oto seria zdań, często powtarzających się w Biblii, które ilustrują tę absolutną różność sprawiającą, że prawdziwy Bóg (nie bożek) jest całkowicie „inny” niż świat: „Nie ma nikogo jak Pan... Kto jest jak Ty, wspaniały w świętości... Nie ma boga podobnego do Boga Izraela... „Któż jest jak Pan?... Pan jest ponad wszystkimi swoimi dziełami... Ja jestem Panem i nie ma innego”, i tak dalej. Transcendencja wyrażona jest też w symbolu nieba, które jest „inne” niż ziemia i „ponad” nią: „Pan ma tron swój w niebiosach” (Ps 11, 4); „Bóg jest w niebie, a ty na ziemi” (Koh 5, 1); „Ojcze nasz, który jesteś w niebie” (Mt 6, 9). Niemniej w swej nieskończonej wielkości przewyższa On nawet niebiosa: „Niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć” – wykrzykuje Salomon w dniu konsekracji Świątyni Jerozolimskiej. To zdanie sławnego króla Judy jest ciągle prawdziwe.

Bóg często posługuje się aniołem, by zachować czystość swej transcendencji, ale bez wahania staje się też „Emmanuelem”, „Bogiem z nami”. W ten sposób w Jezusie Chrystusie, który jest Synem Bożym, dokonuje radykalnego zwrotu. Jest Słowem i Ciałem zanurzonym w czasie i przestrzeni, a nawet w ludzkiej śmiertelności. To prawda, że Bóg pozostaje Bogiem, Jego myśli nie są naszymi, jak mówi Izajasz (55, 8), Jego wyroki są niezbadane, a Jego drogi nie do wyśledzenia (Rz 11, 33); On jest pierwszy. Jest „Bogiem ukrytym”,( Iz 41, 4) czyli tajemniczym i niedającym się sprowadzić do ludzkich schematów i planów. „Jestem, który Jestem”, oświadcza Mojżeszowi Transcendentny Pan. Jednak to właśnie On wkracza w historię, by zbawić Izrael, tak jak i On, którego nikt nigdy nie widział, zostaje objawiony w swoim Synu, wysłanym na świat z miłości.

 

 

Korzystano m.in. z :

Teologia w pytaniach i odpowiedziach.Ks. Michał Kaszowski;

Transcendencja Ks. Marek Dziewiecki

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz